سخنرانی رئیس قوه قضائیه درباره اغتشاشات

632
رئیس قوه قضائیه: قبل از اجرای طرح باید اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی حاصل میشد / افکار عمومی در مورد این طرح قانع نشده است / رفع نگرانی های مردم ضرورتی جدی است / ابعاد طرح برای مردم تبیین شود.
pixel