داخلی سازی قطعات صنعت خودرو

231

ایده داخلی سازی قطعات در دوران تحریم جایگزین واردات از سوی وزارت صنعت مطرح گردیده است، کارشناسان برنامه قدرت اجرایی و توان فنی و مالی برای اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داده و هزینه های مالی و معنوی آن را برآورد می نمایند.

اکو ایران
اکو ایران 94 دنبال کننده