مهندسی معکوس نرم افزار

489

یکی از مفاهیم علمی در حوزه امنیت و همچنین فارنزیک، محبث مهندسی معکوس یا Reverse Engineering می باشد.در این فیلم آموزشی که توسط استاد مهندسی معکوس جناب آقای منصف تهیه شده است به مباحثی پیرامون حوزه مهندسی معکوس اشاره شده است. در این فیلم به آشنایی با محیط OllyDbg و بخش های آن آشنا می شوید و یک نرم افزار نیز در این محیط یه روش Serial Phishing کرک و مهندسی معکوس خواهد شد.

esecurity.ir
esecurity.ir 388 دنبال کننده