گلدیران

61

گلدیران یکی از بزرگترین بازیگران کسب و کار لوازم الکترونیک ایران به شمار می رود. این فیلم معرفی مختصری از بخشهای مختلف این هلدینگ است.

گلدیران
گلدیران 690 دنبال کننده