تعامل رانندگان ناوگان باری و شهروندان در سال99

21
رانندگان ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و شهروندان در سال 99 از یکدیگر چه می گویند؟
pixel