اظهارات ضد ایرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

2,459

کانال ویشتاسب Vishtasb-ترامپ سازمان ملل-اظهارات ترامپ ضد ایران -ترامپ سازمان ملل-سخنرانی ترامپ سازمان ملل