چالش همگامی با تکنولوژی و ظرفیت ذهن انسان

570

سرغت دگرگونی فناوری، ما را مجبور کرده تا بخشی از وقتمان را صرف همراهی با این تغییرات نماییم. در این میان سرعت رشد هوش مصنوعی، نگران کننده شده است. با این وجود کشفیات ما از توانایی مغز انسان، دریچه های جدیدی را به روی ما باز کرده است ...