جلسه های سوم و چهارم نظام جدید کلاس آنلاین فیزیک فرید شهریاری

1,190

ادامۀ بررسی کمیت های مقدماتی مربوط به حرکت بر خط راست