ویدیو تروفی Seriously Stylish Slaying بازی Devil May Cry 5

472

بازی Devil May Cry 5 در میان بازی های ویدیویی چند سال اخیر، سخت ترین تروفی و اچیومنت ها را به خود اختصاص داده است و بازیکنان حسابی به چالش کشیده می شوند. Www.ZoomG.iR