پیشران (قسمت چهاردهم)

86

دکتر محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نکات بازدارنده حضور گردشگران خارجی در ایران گفت:

pixel