گزارش ویدیویی روز نخست نمایشگاه الکام استارز

324

گزارش ویدیویی ما از حال وهوای سالن های 8 و 9 در روز نخست برگزاری نمایشگاه الکام استارز | 6 تا 9 مرداد ماه | محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران