present progressive tense

17

این ویدیو درباره زمان حال استمراری توضیح میدهد و چند مثال ارایه میکند. عنوان ویدیو شماره 2: present continuous این ویدیو حالت کارتونی و انیمیشن دارد و ساختار گرامری آن را ارایه میکند در ضمن مثال های متعددی نیز جهت تفهیم بهتر آن ارایه می نماید. شما باید به این ویدیو گوش داده و جاهای خالی مربوطه را پر نمایید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده