«زندگی پس از زندگی» بدعتی آشکار در حوزه دین

646
در این فایل استاد علی صبوحی توضیح می دهد از طرفی برنامه زندگی پس از زندگی نمی تواند ادعا کند که برون دینی کار می کند، زیرا در حوزه اخبار از غیب ورود کرده است که حوزه اختصاصی دین است از طرفی بر اساس مبانی انکار شده قرآن اخبار غلط از غیب به مخاطب می دهد لذا بدعتی آشکار در حوزه دین است. این منکری است که بدون عبور از مجاری علمی در فضای اجتماعی حرف غلط به خورد مخاطب میدهد. این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به پرسش های نقد برنامه زندگی پس از زندگی است.
pixel