آموزش رانندگی با اتومبیل اوتومات

415
اموزش با اتومبیل اتومات فرق و تفاوتی بسیار ساده ی هست بین موتر اوتومات و موتر گیر در موتر گیر ما کلاچ داریم ولی در موتر اتومات هیچ کلاچ در کار نیست و فقط دو پدال داریم ترمز و گاز و کار کردن با اوتومات بسیار ساده تر است و خیلی هم راحت میتوانید رانندگی کنید
pixel