دعاهای قرآنی-دکتر میرباقری ،برنامه هجدهم تسبیح95

350

نکاتی ظریف و لطیف پیرامون دعاهای قرآنی در برنامه هجدهم تسبیح از زبان دکتر میر باقری -شبکه جهانی جام جم