تمرین یوگا سطح 4 یوگای جامع سینا

5,803
این ویدیو به مدت 90 دقیقه برای تمرین در منزل پرتوجویان یوگای جامع سیناست که ترم 4 را به اتمام رسانده اند. در این تمرین تمامی آساناهای آموزش داده شده در ترم 1 تا 4 یوگای جامع سینا آورده شده، این تمرین ها در حد متوسط یوگا بوده و پرتو جویان ترم های 4 به بالا می توانند از آن استفاده کنند. آموزش انلاین یوگا در سایت یوگای سینا www.sinayogaonline.com
pixel