آزمایشگاه فیزیک دهم . بدست آوردن ظرفیت گرمایی ویژه یک قطعه فلز با جنس نامعین

159
آزمایشگاه فیزیک دهم . بدست آوردن ظرفیت گرمایی ویژه یک قطعه فلز با جنس نامعین . اساتید یزدانی و یدملت
pixel