جراحی های كم تهاجمی چاقی (اسلیو، بای پس)

2,139
دكتر عبدالله زندی جراحی عمومی و عضو آكادمی جراحی چاقی جهانی(IFSO)
pixel