حضور هیئت نمایندگی طالبان به رهبری ملابرادر در نشست مسکو

496

حضور هیئت نمایندگی طالبان به رهبری ملابرادر در نشست مسکو