اجراى گروه سروش در مركز فرهنگى شهر سینترا - پرتغال

164
خواننده : مهیار شادروان تار : على خشتى نژاد ، حسین سجودى سنتور : مهرداد نصیرى تنبك : محمد سرباز
pixel