آموزش فیزیک - سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای

2,479

آموزش فیزیک، حرکت دایره ای - سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای - SalamHemmat

pixel