ترامپ:سیاست آمریکا مثل چاه مستراح و مرداب است!!!!!!!!!!

68

باز هم اظهار نظر یک دیوانه در مورد سیاست....