تشکر افرادمشهور از مادر خود ،(دی کاپریو و...)

279

روز مادر و روز زن مبارک خداوند بخشی از قدرت خلق کنندگی خودش و به زنان داد تا هم بیافرینند و هم عشقی بی قید و شرط به آفریده های خود عطا کنند، عشقی از جنس عشق الهی به بندگان، چون او بی حد و مرز و بی چشمداشت، مادران در همه حال پیام آوران صلح و عشق الهی در کل هستی هستند و با انرژی خالصانه آنهاست که می توان به هر موفقیتی رسید.

pixel