اجرای موسیقی و تغییر در روان - سلام ریاضی

66
همایش تغییر و روان ما / شهر هانوفر آلمان/ ۲۰۱۶ موضوع: اجرای موسیقی و تغییر در روان سخنران: سلام ریاضی؛ موسیقی درمانگر
SalamRiazy 5 دنبال کننده
pixel