آموزش نصب بیزاجی به صورت کامل

4,110

جهت پیاده سازی فرآیند های سازمانی نیاز به استفاده از نرم افزار های Bpms می باشد که در این آموزش به مراحل نصب نرم افزار بیزاجی پرداخته ایم