ما می توانیم - ایران شهر - قسمت دهم

162

علیرضا معافی، روانشناس خانواده، عضو ٤ أنجمن تخصصی با ٧ سال سابقه تدریس و ٢٣ سال سابقه درمان درانگلستان به عنوان کارشناس برنامه در بخش "ما می توانیم" در این برنامه در خصوص مشکلات خانوادگی ناشی از مهاجرت مطالب مفیدی را ارائه می دهد