تجربه دکتر علی فراهانی از آکادمی تحلیل آماری ایران

251

آقای دکتر علی فراهانی با طی کردن تمام دوره های آکادمی تحلیل آماری ایران از خبرگان حوزه پژوهش و روش تحقیق هستند و با تسلط بر نرم افزار های تجزیه و تحلیل کمی و کیفی مثل spss, lisrel, amos. max qda , smart pls ، cma2.... می توانند به محققین و سازمان های مختلف خدمات مشاوره ای و آماری ارائه نمایند. اطلاعات بیشتر: www.analysisacademy.com