introducing others

16

dialouge 1: این مکالمه بین دو تا آقا و یک خانم میباشد. آقایان دوستان قدیمی هستند که در یک تیم ورزشی بازی میکردند. این مکالمه دو بار اجرا می شود بار اول بدون زیر نویس انگلیسی و بار دوم به همراه زیر نویس انگلیسی و یک مکث کوتاه برای اینکه شما بتوانید معنی آن را بفهمید و آن را تکرار کنید. Dialogue 2: در این ویدیو دان و تینا با هم آشنا میشوند و مکالمه مثل قبلی دوبار تکرار میشود. جای خالی رابا توجه به آن پر کنید. Dialogue 3: آقایی خودش را معرفی میکند و برای اولین بار خانمی را ملاقات میکند. و درباره شغلش توضی

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده