آیا می توان از بانک موی شخصی دیگر یا یکی از اعضای خانوا

1,736

آیا می توان از بانک موی شخصی دیگر یا یکی از اعضای خانواده گرفت؟ خیر بانک فقط از خود فرد گرفته می شود. در شرایط خاص می توان از موی جاهای دیگر بدن برای کاشت در سر استفاده کرد ولی موهای بدن کیفیت و زیبایی موهای سر را ندارد