اولین همایش ملی عناب/ جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

247
اولین همایش ملی عناب به همت جهادانشگاهی خراسان جنوبی 3 و 4 شهریورماه 98 در بیرجند برگزار می شود کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به سایت http://jujube2019.ir/fa/
pixel