قسمت دوم - یک واحد بازگشتی ساده و شبکه بازگشتی

247

A Sipmple RNN Unit and RNN Network یک سلول(واحد) شبکه بازگشتی ساده و شبکه بازگشتی

pixel