ستاد اسکان نوروز 98 فرهنگیان استان قم

305

بازدید دکتر بهرام سرمست استاندار محترم قم و هیئت همراه ایشان از ستاد اسکان فرهنگیان استان قم در نوروز 1398.