کتاب روانشناسی خوداِنگاره

495

بازسازی مفهوم«من»(سوژه)دغدغه خاطری است که روان شناسان،جامعه شناسان و فیلسوفان قرن بیستم را به خود مشغول کرد و در نهایت به جبهه آرایی ایشان در دو قطب ناهمساز انجامید.این متن مدلی است سیستمی برای بازتعریف مفهوم«من»به شکلی که مفاهیم پایه ای آن مانند آزادی و خواست و خلق وخوی هنجارین به شکلی دقیق و مستند در آن صورت بندی شود.نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/faنسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید 09372320765

۲ سال پیش
#