جلسه دوم آموزش زبان / حروف تعریف اسم (articles)

207
در این ویدیو راجع به حروف نکره a و an و همچنین حرف تعریف the صحبت میکنیم. همراهی کنید. دنبال کنید.
pixel