تکنیک کشتی کچ

144

اجرای تکنیک هدسیزور توسط استاد رضا فایضی در استاژ فنی تخصصی رزم آرش ( کشتی کچ ) در استان گیلان

pixel