استفاده از بازی رایانه ای_ورزشی برای ورزش و تناسب اندام

273

بازی رایانه ای_ورزشی با استفاده از واقعیت مجازی ؛ در اتاق خود ثابت بمانید، دنیای پیرامون را ببینید و وزن کم کنید!!!!