کارگاه فناوری - کار با چوب دبیرستان دوره اول دانش قلهک

1,051
در درس کار و فناوری ( مبحث کار با چوب ) همه دانش آموزان آدمکی را با چوب ساختندکه با حرکت دادن آن در جهات مختلف ، به حالت تعادل اولیه باز می گردد .
pixel