زیبایی برای کی؟

137
برای خدا زیبا باش آنطور که او می پسندد و برای شوهرت نه برای نامحرمان
pixel