وقتی ترامپ در سازمان ملل از خجالت سرخ می شود

889

ترامپ درنطق امروزش در سازمان ملل وقتی گفت دولتش در کمتر از دو سال گذشته تقریبا از هر دولتی در تاریخ آمریکا بیشتر کار کرده، با خنده حضار رو به رو و غافلگیر شد.