استفاده از بازیهای رایانه ای برای توانبخشی و فیزیوتراپی

127

استفاده از بازی های رایانه ای به منظور توانبخشی و فیزیوتراپی، انگیزه و نشاط بیماران و تاثیر درمان را بیشتر میکند.