مردم شهر از حامد همایون

28,931
(آرتیک) 1.4 هزار دنبال‌ کننده
آهنگ مرم شهر با صدای حامد همایون ---امشب همه میکده را سیر بنوشید با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید در شادی این کودک و آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید. امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت نخور … به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر به هوشید…؟ هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب...
(آرتیک) 1.4 هزار دنبال کننده
pixel