مهاجران و پناهجویان در ترکیه

98

سال‌هاست که موج مهاجران و پناه‌جویان از ایران و افغانستان، وارد ترکیه می‌شوند و آنجا میمانند تا زمانی که بتوانند به کشور سومی پناهنده شوند. با قوانین جدید ترکیه، آینده پناه‌جویان مبهم‌ترشده. گوشه‌ای از قصه هزاران نفر که آنجا منتظر آینده‌ای نامعلومند.

دیدیش؟
دیدیش؟ 987 دنبال کننده