100ثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره 19

335

100ثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم آبان ماه 97شماره 19 /روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر سید مرتضی موسوی / تدوین: روح الله دلیر