جناب آقای پورفرهادی، فعال در زمینه صادرات

34

تشکر میکنم از تیم فیوچراسکای، واقعا دوره ای که برگزار شد، فک میکنم که حلقه گم شده بنده در اکسپورت بود و مخصوصا مارکتینگ که خیلی مهم است و در کشور ما اغلب تولیدکننده و صنعتگر هستند و ما در بازرگانی خارجی و مارکتینگ ضعف داریم که حتما دلیلش آموزش می باشد و ما کمتر آموزش دیدیم در این در این خصوص و شاید به دلیل برقراری ارتباط کمتر با خارج از مرزهای ایران است. دوره خیلی مدون و جامع برگزار شد و هر دوره ممکن است