ابایی ندارم که بگویند معتمدی پاپ می خواند

205
دوربین روزنامه گفت و گوی محمد معتمدی با صبح نو ابایی ندارم که بگویند معتمدی پاپ می خواند
pixel