درب های سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به روی مردم باز شد

533

درب های سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به روی مردم باز شد