گفتار 1 ”قصه آفرینش“

197
در تعریف انسان؛ که آدمی به جهت عظمت آفرینش، قدرت خلاقه تفکر، صفت عقل و رمز روح بر همه آفریدگان امتیاز دارد.
pixel