در مسیر اربعین | خادمین ماه 5 | تمرین عاشقی و دلدادگی

5,117

مریم شمسایی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران، گفتگو درباره ی عاشق بودن قبل از خادم بودن و فدا کردن زیارت برای خادمی کردن

ایسکانیوز
ایسکانیوز 929 دنبال کننده