هفته ملی سلامت بانوان ایران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

69
برنامه هفته ملی سلامت بانوان ایران به کوشش واحد آموزش سلامت،واحد روابط عمومی و واحد سمعی بصری مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
pixel