تیزر در دانشگاه های کشور چه خبر است؟

997

تیزر برنامه غیر محرمانه در دانشگاه های کشور ما چه خبر است؟ سیاست گذاری مسئولان چیست؟ مناظره با حضور دکتر عبدالعالی